Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
– Brandstofnet: De leverancier Brandstofnet.
– koper: de partij met wie Brandstofnet een overeenkomst sluit tot levering van producten en/of zaken.
– aanbieding: de door Brandstofnet geoffreerde levering van producten en/of zaken, aanvraag van koper tot levering van producten en/of zaken door Brandstofnet.
– overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding, partijen: Brandstofnet en de koper gezamenlijk.

2. Toepassing:

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van verkoop en levering (daaronder tevens begrepen de offertes en onderhandelingen voorafgaande aan de overeenkomsten) waarbij Brandstofnet als partij betrokken is.
2.2. De toepasselijkheid van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van Brandstofnet tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

3. Offertes:

3.1. Alle offertes van Brandstofnet zijn vrijblijvend, tenzij anders overeen gekomen. Prijsstijgingen en wijzigingen zullen worden doorberekend. Brandstofnet kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Brandstofnet bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Brandstofnet dan kan Brandstofnet het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 4 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Brandstofnet daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door Brandstofnet gedaan mondeling of handgeschreven aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij Brandstofnet uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is.
3.2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gemaakte offerte door Brandstofnet tegen de gangbare marktprijs inclusief de daarbij behorende korting uitgevoerd. Waarbij de omvangskorting wordt verrekend.
3.3. Brandstofnet kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Brandstofnet alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.
3.4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Wel zonder aantasting van de specificaties van het product.

4. Overeenkomsten:

4.1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van Brandstofnet ondertekend aan Brandstofnet retourneert voordat de aanbieding vervalt tenzij hiervan door Brandstofnet bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van Brandstofnet eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst, na schriftelijke aanvaarding ervan door Brandstofnet.
4.2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien Brandstofnet na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Brandstofnet bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
4.3. Indien de koper krachtens de overeenkomst de vorm, de afmeting of andere kenmerken van de zaken nader moet bepalen en de koper die specificatie niet op het overeengekomen tijdstip of binnen een redelijke termijn na de ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van Brandstofnet aangeeft, kan Brandstofnet onverminderd zijn eventuele andere rechten, zelf overgaan tot specificatie in overeenstemming met de bij Brandstofnet op dat moment bekende behoeften van de koper. Gaat Brandstofnet zelf tot specificatie over, dan moet Brandstofnet de bijzonderheden daarvan ter kennis van de koper brengen en hem een redelijke termijn toestaan voor een nadere specificatie. Maakt de koper na ontvangst van een zodanige mededeling niet binnen de gestelde termijn van deze mogelijkheid gebruik, dan is de door Brandstofnet verrichte specificatie bindend.
4.4. Tenzij anders overeengekomen behoudt Brandstofnet zich het recht voor de af te leveren goederen te voorzien van zijn naam en/of handelsmerk.
4.5. Distributie, met of zonder doorverkoop, van gekochte producten van het assortiment van Brandstofnet naar het buitenland is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brandstofnet.
4.6. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen waarbij de schriftelijke bevestiging van Brandstofnet bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

5. Prijzen:

5.1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst of offerte van Brandstofnet.
5.2. Prijzen gelden per aantal, per strekkende meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief de geldende omzetbelasting.
5.3. Indien levering af-magazijn geschiedt, is de prijs inclusief verpakking en laden en exclusief transportkosten en exclusief eventueel lossen van de zending.
5.4. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Brandstofnet een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Brandstofnet gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.5. Brandstofnet is ook na de totstandkoming van de overeenkomst bevoegd prijzen aan te passen aan de meest recente prijslijst of offerte van Brandstofnet geldend ten tijde van de aflevering. Dit vooraf kenbaar makend op schrift aan koper. Koper is in geval van deze prijsverhoging bevoegd de overeenkomst te annuleren op voorwaarde dat deze annulering tijdig, dat wil zeggen vóór de productie van klant specifieke goederen, dan wel vóór de aflevering van handelsgoederen door Brandstofnet van de gekochte zaken, schriftelijk aan Brandstofnet wordt medegedeeld.

6. Levertijden, levering en risico:

6.1. De tussen Brandstofnet en de koper overeengekomen levertijden worden door Brandstofnet zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Brandstofnet spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
6.2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van Brandstofnet.
6.3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
6.4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte prijslijst of offerte van Brandstofnet en hetgeen is overeengekomen.
6.5. Bij aflevering af-magazijn worden de zaken geacht door Brandstofnet te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
6.6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de zaken geacht door Brandstofnet te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd.
6.7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Brandstofnet en de schade van Brandstofnet indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken. Ook bij het niet kunnen lossen zullen alle voortkomende kosten op koper verhaalt worden.
6.8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost moet Brandstofnet die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van Brandstofnet passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van Brandstofnet, gebruikelijke voorwaarden.
6.9. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is Brandstofnet niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
6.10. Bij aflevering franco werk ongelost zal voor elke vracht dertig losminuten worden toegestaan, gerekend vanaf de aankomst tijdens normale werktijden. Indien meer dan dertig losminuten, daaronder uitdrukkelijk begrepen de wachttijd, benodigd zijn kan Brandstofnet deze extra tijd in rekening brengen bij de koper.
6.11. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft Brandstofnet de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Brandstofnet.
6.12. Brandstofnet is gerechtigd de verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.
6.13. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

7. Betaling

7.1. Facturatie geschiedt uitsluitend digitaal. Eventuele geprinte versie(s) is/zijn tegen € 3,- administratiekosten per factuur verkrijgbaar. Tenzij Brandstofnet uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is.
7.1.1. De betaling geschiedt geheel voorruit op de door Brandstofnet aangegeven wijze tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door klant bepaalde betaaltermijn(en) vermeld in leveringsvoorwaarden worden door Brandstofnet niet geaccepteerd. Betaling dient te geschieden effectief in euro’s (€) en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
7.2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van zaken omvat kan Brandstofnet de zaken verzenden met het beding dat de zaken of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
7.3. Indien Brandstofnet dan wel een derde namens Brandstofnet overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
7.4. Indien de koper niet tijdig betaald worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of Brandstofnet ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en wordt hierover vanaf de vervaldag rentedragend tegen 10 % bovenop de EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) berekend. 7.5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

8. Eigendomsvoorbehoud:

8.1. Brandstofnet behoudt zich het eigendom voor van alle door Brandstofnet aan de koper geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop)prijs van deze goederen en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Brandstofnet op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Brandstofnet. Het is de koper niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.
8.2. Brandstofnet behoudt zich het stil pandrecht voor op de door Brandstofnet geleverde goederen zodra Brandstofnet om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Brandstofnet op de koper, die ter zake van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.
8.3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
8.4. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld is Brandstofnet gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De koper verleent Brandstofnet onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

9. Keuring en reclame

9.1. De koper is gehouden om toe te leveren goederen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid goederen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief te worden vermeld en tevens binnen 7 dagen na aankomst op de plaats van (af)levering schriftelijk aan Brandstofnet te worden gemeld.
9.2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren.
9.3. Koper is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte (technische) gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege koper verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de koper.
9.4. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften van Brandstofnet zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst.
9.5. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 7 dagen na de aflevering Brandstofnet hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd. Een tijdige reclame geeft de koper in geen geval het recht om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.
9.6. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 7 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Brandstofnet hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
9.7. De rechten van de koper als genoemd in artikel 9.5 en 9.6 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Brandstofnet ter zake van de producten afgegeven garantie.
9.8. De koper dient Brandstofnet binnen een termijn van drie weken schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Brandstofnet afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

10. Zekerheid

10.1. Indien er een goede grond bestaat dat de koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Brandstofnet terstond genoegzaam en in de door Brandstofnet gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is Brandstofnet gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
10.2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.
10.3. Heeft Brandstofnet de zaken reeds verzonden voordat aan Brandstofnet omstandigheden blijken op grond waarvan Brandstofnet redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper haar verplichtingen niet zal nakomen, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de zaken aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Brandstofnet. Brandstofnet dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Brandstofnet, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel her belevering van soortgelijke zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover Brandstofnet in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
11.2. Brandstofnet is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de installatie en/of bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
11.3. In geval van levering van producten door Brandstofnet die zij van derden heeft gekocht, verstrekt Brandstofnet op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt.
11.4. Indien Brandstofnet door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper Brandstofnet voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Brandstofnet.
11.5. Brandstofnet is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Brandstofnet heeft voldaan.
11.6 Producten, die wettelijk door een daartoe bevoegde instantie of persoon moet worden geplaatst of verwerkt, moeten ten alle tijden door deze instantie geplaatst of verwerkt worden volgens de officiële wettelijke dan geldende richtlijnen. Brandstofnet verwerpt elke aansprakelijkheid indien dit niet volgens wetgeving is uitgevoerd. Klant kan hier vooraf schriftelijk navraag van doen bij Brandstofnet maar nooit achteraf verwijtend reageren op foutieve en niet wettelijk verplichte installatie of verwerking van de geleverde producten.
11.7. Indien de koper Brandstofnet kan aanspreken op de door Brandstofnet afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop reparatie zal plaatsvinden, ter beoordeling van Brandstofnet.
11.8. Bij de uitvoering van een opdracht mag Brandstofnet mede niet tot haar organisatie behorende derden inschakelen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van dergelijke derden wordt uitgesloten. Een tekortschieten van zulk een derde kan alleen aan Brandstofnet worden toegerekend, indien de Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Brandstofnet van deze derde niet zorgvuldig is geweest. De Opdrachtgever machtigt Brandstofnet door dergelijke derden aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.

12. Einde overeenkomst

12.1. Brandstofnet kan de overeenkomst met de koper ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of terzake niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van Brandstofnet om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 10.
12.2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Brandstofnet aan de koper, Brandstofnet een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Brandstofnet, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
12.3. Brandstofnet kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door Brandstofnet geleden verlies of de gederfde winst.
12.4. In geval Brandstofnet de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Brandstofnet uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar.

13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht is Brandstofnetgerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten.
13.2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt als overmacht voor Brandstofnet staking in de ruimste zin des woords en het geval dat leveranciers van Brandstofnet in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Brandstofnet de producten betrekt.
13.3. In geval van overmacht kan Brandstofnet de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door Brandstofnet geleden verlies of de gederfde winst.

14. Intellectueel eigendom

14.1. Alle door Brandstofnet vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft eigendom van Brandstofnet. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid jegens Brandstofnet. De koper is niet gerechtigd deze bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Brandstofnet hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Bij overtreding van dit artikel is de koper voor iedere overtreding een boete van € 5.000,00 aan Brandstofnet verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Brandstofnet. 14.2. Indien en voor zover door Brandstofnet goederen worden geleverd voorzien van haar handelsmerk, berusten alle rechten met betrekking tot deze handelsmerken uitsluitend bij Brandstofnet en zal koper desgevraagd aan Brandstofnet alle medewerking verlenen om de merkenrechten van Brandstofnet onverkort ten behoeve van Brandstofnet te handhaven.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Alle door Brandstofnet aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingende karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
15.2. Eventuele geschillen tussen Brandstofnet en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats nabij de vestiging van Brandstofnet. De koper heeft evenwel tot een maand nadat Brandstofnet zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.