Wetgeving IBC-tank

VLG/ADR Regelgeving vanaf 01-01-2024

Ten gevolge van de internationale vervoersregeling voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, is in overeenstemming met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een kwaliteitsgarantieprogramma opgesteld. Hierin is vastgelegd dat IBC’s iedere 2,5 en 5 jaar moeten worden geïnspecteerd en beproefd.

Het kwaliteitsgarantieprogramma omvat de volgende keuringen:

 • Elke 2,5 jaar: Luchtdichtheidstest
 • Elke 2,5 jaar: Inspectie externe conditie
 • Elke 5 jaar: Vervangen pakkingen
 • Elke 5 jaar: Inspectie interne conditie
 • Elke 5 jaar: Inspectie constructie en kenmerk

OMGEVINGSWET/BAL

De BAL richtlijnen uit de omgevingswet die op 01-01-2024 is ingegaan geeft aanvullende eisen op de ADR regelgeving die wij tegelijk met de bovengenoemde keuringen uitvoeren.

Na de keuring ontvangt u een digitaal keuringsrapport. De keuringsrapporten moeten te allen tijde door handhavers in het logboek gecontroleerd kunnen worden. Het logboek moet tenminste de volgende informatie bevatten:

 • de naam van de fabrikant
 • de naam van de huidige eigenaar
 • het individuele serienummer van de IBC
 • het door de fabrikant getekende resultaat van de initiële inspectie en de eventuele initiële luchtdichtheidstest
 • het rapport van de 2,5 en 5 jarige keuringen
 • eventuele rapporten inzake schades en/of reparaties

De rapportages behoren bij de IBC. Bij verkoop moeten ze aan de nieuwe eigenaar geleverd worden.

De overheid stelt eisen aan IBC-tanks en het onderhoud daarvan.

Een IBC (Intermediate Bulk Container) wordt ook gezien als verpakking, zolang deze voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Dat volgt uit de definitie van opslagtank. Vaak zijn IBC-tanks stalen kubussen van 1000 liter, maar er zijn ook andere vormen en maten. Een IBC-tank is te herkennen aan het kenmerk volgens ADR hoofdstuk 6.5.2 en het bijbehorende certificaat. Bij een dubbelwandige stalen IBC-tank die ook kan voldoen aan de eisen voor stationaire opslagtanks, kan de ondernemer ervoor kiezen om de IBC-tank te behandelen als opslagtank.

Definitie van opslagtank in Activiteitenbesluit artikel 1.1 lid 1: “een opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR”.

Bron: InfoMil

De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland zijn verdeeld over twee wetten, te weten de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) voor alle vervoer over land en water en de Wet Luchtvaart. Het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen (BVGS) bevat een verdere uitwerking van de regels in WVGS. Specifieke (technische) voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wetten gebaseerde regelingen. In deze regelingen zijn de internationale regelingen opgenomen die daarmee van kracht zijn binnen Nederland.
De volgende regelingen zijn van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen:

Wegvervoer

 • Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG);
 • ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Vervoerseisen van de IBC-tanks:
Voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen in stukgoed kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 1000-punten regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit. Vandaar dat we ook wel spreken van een gedeeltelijke vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen worden gebruikt voor het vervoer van stukgoed (verpakkingen, grote verpakkingen en IBC-tanks), maar niet voor andere vormen van omsluiting zoals tanks, tankcontainers, tankwagens enzovoorts. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet rekening worden gehouden met de Europese regelgeving ADR. Alle stoffen die een zogenaamd UN-nummer hebben, vallen onder gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld dieselolie, gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zolang de hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de 1000 punten blijft (ofwel 1000 liter), hoeft de chauffeur geen ADR-certificaat te hebben. Vervoer van dieselolie mag alleen in IBC-tanks plaatsvinden. Boven de 1000 liter moet de chauffeur van het voertuig over een vakbekwaamheidcertificaat beschikken. Eisen voor chauffeurs van voertuigen met beperkte snelheid (trekkers e.d.) zijn gelijk aan de eisen voor snelverkeer.
Bij transport van dieselolie moet er altijd een vervoersdocument aanwezig zijn, een brandblusser, een handlamp en een veiligheidsvest. Belangrijk is verder de bestickering van IBC-tanks, waarin de gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Bron: www.ilent.nl

IBC-tank keuringen:
De tank dient voor 2 verschillende instanties gekeurd te worden.

Dit is de ADR regelgeving en de KIWA (PGS30 – BRL-K744).

Voor de ADR heb je 2 verschillende soorten keuringen. Deze moeten “om de beurt” uitgevoerd worden.
– Bij 2.5 jaar een uitwendige inspectie + drukproef.
– Bij 5 jaar een uitwendige inspectie + drukproef + INWENDIGE inspectie.

Voor de KIWA heb je ook 2 verschillende soorten keuringen.
– Iedere 2.5 jaar moet er een uitwendige inspectie met drukproef uitgevoerd worden.
– En als de tank 15 jaar oud is, moet de 15 jaarlijkse keuring uitgevoerd worden.
Voor de 15 jaarlijkse keuring moet de gehele binnentank, iedere lasnaad gecontroleerd worden. Ook moet de tank (groter als 1000 liter) betreden worden voor de inwendige inspectie.

Waar dit dus op neer komt, even voor het gemak een voorbeeld van een tank met bouwjaar 01-2000.

Productie datum 01-2000 – de tank hoeft pas na 2.5 jaar gekeurd te worden.
07-2002 moet de 2.5 jaarlijkse KIWA keuring + 2.5 jaarlijkse ADR keuring uitgevoerd worden.
01-2005 moet de 2.5 jaarlijkse KIWA keuring + 5 jaarlijkse ADR keuring uitgevoerd worden.
07-2007 moet de 2.5 jaarlijkse KIWA keuring + 2.5 jaarlijkse ADR keuring uitgevoerd worden.
01-2010 moet de 2.5 jaarlijkse KIWA keuring + 5 jaarlijkse ADR keuring uitgevoerd worden.
07-2012 moet de 2.5 jaarlijkse KIWA keuring + 2.5 jaarlijkse ADR keuring uitgevoerd worden.
01-2015 moet de 15 jaarlijkse KIWA keuring + 5 jaarlijkse ADR keuring uitgevoerd worden.
07-2017 moet de 2.5 jaarlijkse KIWA keuring + 2.5 jaarlijkse ADR keuring weer uitgevoerd worden enz.

Het komt er dus op neer dat de tank iedere 2.5 jaar gekeurd moet worden, dit kunt u zien als een soort APK zoals ook bij auto’s gebeurd.

Ook Brandstofnet kan zorgdragen voor de keuringen van uw IBC-tank! 

Benieuwd naar de voordelige prijzen die wij u kunnen aanbieden? zie: Prijs IBC-tank keuren

Verzekering:
Verzekeringsmaatschappijen dekken mogelijk geen risico’s waar niet aan de gestelde eisen van een IBC-tank wordt voldaan. Indien men een ongeluk veroorzaakt in het verkeer waarbij een ongekeurde IBC-tank betrokken is, loopt de gebruiker het risico dat een verzekeringsmaatschappij niet uitkeert, hetzelfde geldt voor schade aan het milieu, terwijl de schade door bovengenoemde onaanvaardbaar hoog kan zijn. Zorg er dus voor dat uw IBC-tanks wel aan de gestelde eisen voldoen.

Verrijdbare installaties:
Wilt u een IBC-tank op een aanhangwagen zetten, let er dan wel op dat de IBC-tank er zonder gebruik van gereedschappen afgehaald kan worden. Is dit niet het geval dan bent u gebruiker van een tankwagen en valt u onder een andere wetgeving.

IBC-Tank zonder ADR goedkeuring:
Vervoer mag conform de vrijstellingen ADR 1.1.3.1.A voor particulieren (let op: daadwerkelijk te vervoeren volume mag max. 60 liter brandstof bedragen) en ADR 1.1.3.1.C. voor ondernemingen (max. 450 liter brandstof met inachtneming van 1.1.3.6 ADR) gebruikt worden.

Bron:hoofdstuk 1.1 van het ADR

Zie: Vrijstelling

 

 

** Brandstofnet streeft ernaar alle informatie zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Brandstofnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van deze website en/of wetgeving.

Wij garanderen evenmin dat de websites waarnaar verwezen wordt foutloos functioneren en nog actueel zijn.