Wetgeving IBC-tank

De overheid stelt eisen aan IBC-tanks en het onderhoud daarvan.

Een IBC (Intermediate Bulk Container) wordt ook gezien als verpakking, zolang deze voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Dat volgt uit de definitie van opslagtank. Vaak zijn IBC-tanks stalen kubussen van 1000 liter, maar er zijn ook andere vormen en maten. Een IBC-tank is te herkennen aan het kenmerk volgens ADR hoofdstuk 6.5.2 en het bijbehorende certificaat. Bij een dubbelwandige stalen IBC-tank die ook kan voldoen aan de eisen voor stationaire opslagtanks, kan de ondernemer ervoor kiezen om de IBC-tank te behandelen als opslagtank.

Definitie van opslagtank in Activiteitenbesluit artikel 1.1 lid 1: “een opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR”.

Bron: InfoMil

De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland zijn verdeeld over twee wetten, te weten de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) voor alle vervoer over land en water en de Wet Luchtvaart. Het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen (BVGS) bevat een verdere uitwerking van de regels in WVGS. Specifieke (technische) voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wetten gebaseerde regelingen. In deze regelingen zijn de internationale regelingen opgenomen die daarmee van kracht zijn binnen Nederland.
De volgende regelingen zijn van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen:

Wegvervoer

  • Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG);
  • ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Vervoerseisen van de IBC-tanks:
Voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen in stukgoed kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 1000-punten regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit. Vandaar dat we ook wel spreken van een gedeeltelijke vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen worden gebruikt voor het vervoer van stukgoed (verpakkingen, grote verpakkingen en IBC-tanks), maar niet voor andere vormen van omsluiting zoals tanks, tankcontainers, tankwagens enzovoorts. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet rekening worden gehouden met de Europese regelgeving ADR. Alle stoffen die een zogenaamd UN-nummer hebben, vallen onder gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld dieselolie, gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zolang de hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de 1000 punten blijft (ofwel 1000 liter), hoeft de chauffeur geen ADR-certificaat te hebben. Vervoer van dieselolie mag alleen in IBC-tanks plaatsvinden. Boven de 1000 liter moet de chauffeur van het voertuig over een vakbekwaamheidcertificaat beschikken. Eisen voor chauffeurs van voertuigen met beperkte snelheid (trekkers e.d.) zijn gelijk aan de eisen voor snelverkeer.
Bij transport van dieselolie moet er altijd een vervoersdocument aanwezig zijn, een brandblusser, een handlamp en een veiligheidsvest. Belangrijk is verder de bestickering van IBC-tanks, waarin de gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Bron: www.ilent.nl

IBC-tank keuringen:
Vanwege de internationale vervoersregelgeving VLG/ADR moeten de ibc’s om de 2½ jaar gekeurd worden voor de ADR. Dit houdt in dat er een uitwendige inspectie met lekdichtheidsbeproeving gedaan moet worden. Elke 5 jaar moet deze aangevuld worden met een inwendige inspectie.

Om de 2½ jaar moet de ibc Kiwa gekeurd worden (BRL-K744), dit is een visuele inspectie vanwege de milieueisen uit de PGS30

Om de 15 jaar moet de ibc inwendig geïnspecteerd worden volgens de Kiwa BRL-K744, de tank moet tijdens deze keuring helemaal leeg en schoon zijn van binnen. Wij kunnen het laatste restje water/sludge er voor u uithalen, bij twijfel over de conditie van de tank zal deze naar (bijv.) de fabriek gebracht moeten worden.

Deze periodieke keuringen zijn wettelijk verplicht en worden voorzien van een keuringsdocument dat bij de ibc aanwezig behoort te zijn.

Bron: BRL K744/4

Ook Brandstofnet kan zorgdragen voor de keuringen van uw IBC-tank! 

Benieuwd naar de voordelige prijzen die wij u kunnen aanbieden? zie: Prijs IBC-tank keuren

Verzekering:
Verzekeringsmaatschappijen dekken mogelijk geen risico’s waar niet aan de gestelde eisen van een IBC-tank wordt voldaan. Indien men een ongeluk veroorzaakt in het verkeer waarbij een ongekeurde IBC-tank betrokken is, loopt de gebruiker het risico dat een verzekeringsmaatschappij niet uitkeert, hetzelfde geldt voor schade aan het milieu, terwijl de schade door bovengenoemde onaanvaardbaar hoog kan zijn. Zorg er dus voor dat uw IBC-tanks wel aan de gestelde eisen voldoen.

Verrijdbare installaties:
Wilt u een IBC-tank op een aanhangwagen zetten, let er dan wel op dat de IBC-tank er zonder gebruik van gereedschappen afgehaald kan worden. Is dit niet het geval dan bent u gebruiker van een tankwagen en valt u onder een andere wetgeving.

IBC-Tank zonder ADR goedkeuring:
Vervoer mag conform de vrijstellingen ADR 1.1.3.1.A voor particulieren (let op: daadwerkelijk te vervoeren volume mag max. 60 liter brandstof bedragen) en ADR 1.1.3.1.C. voor ondernemingen (max. 450 liter brandstof met inachtneming van 1.1.3.6 ADR) gebruikt worden.

Bron:hoofdstuk 1.1 van het ADR

Zie: Vrijstelling

 

 

** Brandstofnet streeft ernaar alle informatie zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Brandstofnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van deze website en/of wetgeving.

Wij garanderen evenmin dat de websites waarnaar verwezen wordt foutloos functioneren en nog actueel zijn.